Beyour Travel Service
facebook twi feed

VISA, ทวีปอเมริกาเหนือ, วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว » วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • {lang: 'th'}

   

  วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศสหรัฐอเมริกา


   

  ขั้นตอนในการขอวีซ่า

  ขั้นตอนที่ 1 : การนัดสัมภาษณ์วีซ่า

  การยื่น ขอวีซ่าอเมริกา จำเป็นต้องติดต่อการนัดสัมภาษณ์ ทำได้โดย

  วิธีที่1 : จองวันนัดสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Call Center  สามารถโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) และการนัดสัมภาษณ์วีซ่า ได้ที่ หมายเลข 001-800-13-202-2457 และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อซื้อหมายเลขใช้เฉพาะ (PIN )

  อัตราค่าบริการ 12 USD. (PIN สามารถใช้ เพื่อโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการข้อมูล และการนัดสัมภาษณ์ได้ 3 ครั้ง หากท่านต้องการโทรศัพท์เป็นครั้งที่ 4 ท่านจะต้องซื้อหมายเลขใช้เฉพาะใหม่) ชำระเงินค่า PIN ผ่าน บัตรเครดิต

  วิธีที่2 : จองวันนัดสัมภาษณ์ ผ่าน Internet  จองวันนัดสัมภาษณ์ online อัตราค่าบริการ 20 USD. (PIN สามารถใช้หมายเลขใช้ เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจะสามารถเข้าระบบได้ นับจากวันที่นัดสัมภาษณ์วีซ่าอีก 10 วัน จองและยกเลิกวันสัมภาษณ์ได้ 3 ครั้ง หากไม่ได้นัดวันสัมภาษณ์ภายใน 90 วันหมายเลขใช้เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตจะหมดอายุลง โดยไม่สามารถขอคืนเงินได้) ชำระเงินค่า PIN ผ่าน บัตรเครดิต

  วิธีที่3 : ซื้อรหัสประจำตัว (PIN) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ร่วมโครงการ ซึ่งจะสามารถใช้ได้หลังจาก 13.00 น. ของวันทำการถัดไปเท่านั้น ชำระเงินค่า PIN ด้วยเงินสด

  ขั้นตอนที่ 2 : จองวันสัมภาษณ์

  จองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์สำหรับสมาชิกครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันไม่เกิน 5 คน (สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่หรือน้อง)

  ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมเอกสารต่างๆ

  เตรียมเอกสารและรูปถ่ายตามที่กำหนด

  ขั้นตอนที่ 4 : ยื่นเรื่องที่สถานฑูต

  นำเอกสารที่เตรียมไว้ไป ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลฯ ตามวัน – เวลาสัมภาษณ์ที่นัดหมาย และดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในสถานทูต

  ขั้นตอนที่ 5 : รับวีซ่า ผ่านทางไปรษณีย์

  หนังสือเดินทางทุกเล่ม จะส่งคืนทางไปรษณีย์ภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับวันสัมภาษณ์) และสถานที่ที่ให้จัดส่งพาสปอร์ตจะต้องเป็นที่ที่มีผู้ เซ็นรับเอกสาร มิฉะนั้นไปรษณีย์จะตีคืน แล้วต้องนำใบรับไปติดต่อรับเองที่ไปรษณีย์เอง

   

  เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

  1) หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน จากวันที่คาดว่าจะเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา  (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า โดยเฉพาะเล่มที่มีวีซ่าอเมริกาแล้วกรุณานำมา  ประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) และจะต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

  2) รูปถ่าย

  2.1) เป็นรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 2 นิ้ว เห็นใบหูและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่ายจำนวน 2 รูป ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน (รูปโพลาลอยด์หรือรูปสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป)

  2.2)  File รูปถ่ายดิจิทัล ไฟล์.jpg โดยมีขนาด 600×600พิกเซล และ 1200×1200พิกเซล, ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 240 กิโลไบท์, จะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล

  3) ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ, ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) และใบสูติบัตร  เอกสารตัวจริง พร้อมสำเนา (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

  4) หลักฐานการเงิน สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (ย้อนหลัง 6 เดือน  และควรปรับยอด สมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และควรมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา หรือในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย (แจ้งธนาคารว่า ขอ statement เพื่อไปทำ visa และ ขอใบรายงานบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน – 1 ปี) ท่านที่มีบัญชีกระแสรายวัน กองทุน หรือการลงทุนอื่น ๆ สามารถยื่นเอกสารเหล่านี้เพื่อให้สถานทูตพิจารณาเพิ่มเติมได้

  5) หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

  5.1) กรณีเป็นพนักงาน  หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนปัจจุบัน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปอเมริกา จากนั้นจะกลับมาทำงานตาม

  5.2) กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปอเมริกา หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

  5.3) กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  หนังสือรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษา และสมุดพกหรือ ใบ รบ.

  5.4) กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  หลักฐานประกอบการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า,หนังสือบริคณห์สนธิที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน) หรือจะเพิ่มหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบยื่นภาษีต่างๆ , ใบ contract กับบริษัทอื่นๆ ยิ่งทำให้สถานภาพดูดี

  5.5) กรณีเป็นแม่บ้าน  ให้แสดงทะเบียนสมรสพร้อมสำเนา, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก,สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนของสามี(กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำหนังสือรับรองชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ), สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

  5.6) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

  5.6.1) ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา  ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้จากผู้ปกครองทั้งสองคน ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร

  5.6.2) กรณีเดินทางกับพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากอีกฝ่าย ที่ทำผ่านเขตหรืออำเภอเช่นเดียวกัน, พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง  และจดหมายที่แสดงว่าจะเป็นสปอนเซอร์การเดินทางครั้งนี้พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองและลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

  6) หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา และโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงชื่อ นามสกุล วัน  เดือนปีเกิด และที่อยู่ของสามีภรรยา หรือลูกที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

  7) ใบ confirmation page ที่ได้รับ หลังจากกรอก form DS-160 เรียบร้อยแล้ว

  8 ) ใบเสร็จตัวจริงที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ปรากฏ ชื่อ นามสกุลของผู้สมัคร

  9) เอกสารต่าง ๆ เช่น invitation letter, แผนการเดินทาง, Cv, ใบจองโรงแรม / ตั๋วเครื่องบิน

  10) หน้าวีซ่าอเมริกาที่เคยได้รับก่อนหน้านี้และข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศอเมริกาก่อนหน้านี้

   

  รายละเอียดเพิ่มเติมสำาหรับกรอกฟอร์ม DS-160

  *****กรุณาให้ข้อมูล เป็นภาษาอังกฤษ

  − เคยมีชื่ออื่นหรือไม่ (ในกรณีเคยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล โปรดแจ้ง)

  − สถานภาพสมรส

  − ที่อยู่บ้าน และ ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์อย่างละเอียด พร้อมรหัสไปรษณีย์

  − อีเมลล์เบอร์โทรที่บ้าน ที่ทำงาน แฟกซ์มือถือ

  − วันที่คาดว่าจะเดินทางถึง USA และจำนวนวันที่ต้องการอยู่ (ถ้ายังไม่แน่ใจ ให้ประมาณให้ใกล้เคียงที่สุด)

  − ที่อยู่ที่จะไปพัก หรือ ที่อยู่โรงแรม พร้อมรัฐ

  − ใครเป็นผู้ออกค่าเดินทางให้ถ้ามีผู้อื่นสนับสนุน กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และอีเมลล์  พร้อมแจ้งความสัมพันธ์และที่อยู่ของผู้ที่ออกค่าเดินทางให้

  − ไป USA กับใคร (ให้แจ้งชื่อกลุ่ม หรือชื่อรายบุคคล พร้อมความสัมพันธ์)

  − เคยเข้าอเมริกามาก่อนหรือไม่ ถ้าใช่ ให้ใส่รายละเอียดการเยือน 5 ครั้งล่าสุด (วันที่มาถึง และ  อยู่นานแค่ไหน)

  − คุณมีใบขับขี่ของอเมริกาหรือไม่ ถ้าใช่ โปรดแจ้ง driver license number และรัฐที่ออกใบขับขี่

  − เคยได้วีซ่าอเมริกามาก่อนหรือไม่ ถ้าเคย แจ้ง วันเดือนปีที่ได้วีซ่าได้รับการ issued พร้อม visa number และแจ้งประเภทของวีซ่าที่เคยได้รับ

  − ใส่ชื่อบุคคลหรือองค์การ ห้างร้าน ที่จะไปเยี่ยมเยือน พร้อมที่อยู่อย่างละเอียด อีเมลล์และเบอร์โทร

  − ชื่อ นามสกุล บิดา มารดา ของผู้สมัครแต่ละท่าน พร้อมวันเดือนปีเกิด

  − มีญาติพี่น้องอยู่ในอเมริกาหรือไม่ ถ้ามีแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมความสัมพันธ์

  − โปรดให้ข้อมูลชื่อภรรยา หรือสามีวันเดือนปีเกิด สัญชาติที่อยู่ (ถ้าหย่าแล้ว ให้ใส่ประวัติ ภรรยาหรือสามีเก่า)

  − กรุณาแจ้งอาชีพของท่าน ชื่อ และ ที่อยู่ที่ทำงาน รวมถึงรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์, เงินเดือน,หน้าที่ความรับผิดชอบโดยคร่าว ๆ (หากเป็นนักเรียน ใส่ชื่อโรงเรียนและที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์เบอร์โทร)

  − ชื่อบริษัท เบอร์โทร ที่อยู่ ที่เคยทำงานใน 5 ปี

  − ชื่อสถาบันที่เรียน ระดับมัธยมศึกษา อาชีวะ หรืออื่น ๆ ที่อยู่ ช่วงระยะเวลาที่เรียน หากเป็นระดับมหาวิทยาลัย ให้แจ้ง major (สามารถใช้ประวัติจาก resume ได้)

  − เดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ใน 5 ปีที่ผ่านมา

  *หมายเหตุกรุณาให้รายละเอียดตามจริง เพราะหากข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจมีผลตอนสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ที่สถานทูตจะปฏิเสธการออกวีซ่าให้แก่ท่าน

   

  เรื่องนี้ถูกเปิดอ่าน: 545 ครั้ง

  1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว (2 โหวต)
  Loading ... Loading ...

VISAเรื่องที่เกี่ยวข้อง, ทวีปอเมริกาเหนือเรื่องที่เกี่ยวข้อง, วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

ค้นหา

Who's Online

 • 10 ผู้เข้าชมออนไลน์ขณะนี้
  4 ไม่ใช่สมาชิก, 6 บอท, 0 สมาชิก

ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง

การขอวีซ่า

ABOUT INSURANCE

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศ

ดัชนีหุ้นต่างประเทศ

สถิติเว็บไซต์